این به روز رسانی رفع یک مسئله که در آن ماژول ترانزیت نتواند برای ارسال / دریافت ایمیل (در حالی که تست) اگر تنها ماژول ترانزیت در کامپیوتر نصب شده است.

ماژول رونویسی فایل تنظیمات ماژول دیکتانس را می خواند، که فقط از طریق ماژول دیکته ایجاد می شود وقتی که نصب شده است. در هنگام تلاش برای آزمایش تنظیمات پست الکترونیکی وب، ماژول ترانزیت خطایی را ارائه می دهد.

این اکنون حل شده است.

پرونده
نسخه
ایجاد شده
مشتری ODMS R7.2.0 (کامل) 7.2.0 2018-10-09 10:42:30
مشتری ODMS R7.2.0 (Web Downloader) 7.2.0 2018-10-17 07:52:10
مشتری ODMS R7.2.1 (کامل) 7.2.1 2019-02-25 15:02:30