نحوه فعال کردن نظرات در نرم افزار ODMS.

نرم افزار را باز کنید دکمه In-Line Edit را در سمت راست بالای نرم افزار Olympus برجسته شده در تصویر فشار دهید. همچنین شما می توانید بر روی View کلیک کنید و سپس بر روی In-Line Edit کلیک کنید.

در حال حاضر روی جعبه نظر دوبار کلیک کنید تا نظرتان را بنویسید.