نحوه فعال کردن نظرات در نرم افزار ODMS.

نرم افزار را باز کنید دکمه برجسته شده در تصویر را فشار دهید.

در حال حاضر روی جعبه نظر دوبار کلیک کنید تا نظرتان را بنویسید.